Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny


Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra vodného hospodárstva krajiny

Radlinského 11, blok C, 12. posch.
810 05 Bratislava 1

Telefón: 02/32 888 498
info@kvhk.sk

Štúdium


Vodné hospodárstvo a vodné stavby - bakalársky stupeň

Absolvent bakalárskeho štúdia odboru VHVS získa základné teoretické vedomosti potrebné pre riešenie náročných úloh z oblastí hospodárenia s vodou v krajine, vo vodohospodárskych sústavách, v komunálnom a priemyselnom sektore. Získa základné vedomosti inžinierskeho a dopravného staviteľstva. Inžinierske štúdium rozširuje vedomosti o praktické aspekty práce vodohospodárskeho inžiniera. Multidisciplinárny prístup, komplexná znalosť technických a environmentálnych aspektov problematiky a špeciálna príprava z ekonomických a právnych disciplín, počítačovej podpory projektovania, riadenia a rozhodovania dotvárajú vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa a sú predpokladom k úspešnej tvorivej inžinierskej a riadiacej činnosti. Predmety užšieho odborného zamerania dotvárajú jeho špecializáciu podľa individuálneho záujmu a predpokladaného uplatnenia sa v praxi.


Vodné hospodárstvo a vodné stavby - inžiniersky stupeň

Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať v štúdiu v inžinierskom štúdiu na Stavebnej fakulte, uplatniť sa v nižších a stredných funkciách v projekčných kanceláriách, v podnikateľskej a podnikovej sfére zaoberajúcej sa využívaním vodných zdrojov, hospodárením s vodou, ochranou vôd, navrhovaním, realizáciou a riadením vodohospodárskych, inžinierskych a dopravných stavieb, v štátnej správe v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia a v organizáciách vodohospodárskeho výskumu. Absolvent inžinierskeho štúdia odboru VHVS je kvalifikovaným odborníkom pre hospodárenie s vodou v krajine, vo vodohospodárskych sústavách, komunálnom a priemyselnom sektore. Uplatní sa v projekčných kanceláriách, v podnikateľskej a podnikovej sfére zaoberajúcej sa využívaním vodných zdrojov, hospodárením s vodou, ochranou vôd, navrhovaním, realizáciou a riadením vodohospodárskych stavieb a v štátnej správe v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia (centrálne orgány, krajské a okresné úrady, samospráva miest a obcí, podniky povodí, vodárne a kanalizácie, hygienická služba, geologická služba) a v organizáciách vodohospodárskeho výskumu.


Stavby na tvorbu a ochranu prostredia (predtým Inžinierstvo životného prostredia) - bakalársky stupeň

Absolvent získa základné vzdelanie z oblasti stavebníctva, krajinného inžinierstva, technickej a environmentálnej infraštruktúry krajiny a urbanizovaných území, geodézie a environmentálnej geotechniky, doplnené o prierezové vedomosti z environmentálnych disciplín, vied o Zemi, základov informatiky vrátane programovania, projektového manažmentu, environmentálneho a správneho práva. Uplatní sa ako odborný asistent na odboroch životného prostredia štátnej správy, v orgánoch miestnej samosprávy, v orgánoch ochrany krajiny a prírody, v organizáciách správy, prevádzky a riadenia vodného hospodárstva, v organizáciách správy inžinierskych sietí, v organizáciách zneškodňovania, úpravy a recyklácie odpadov, v environmentálnom manažmente výrobných podnikov, v organizáciách tretieho sektora s environmentálnym zameraním a ako asistent projektantov environmentálnych stavieb a manažérov environmentálnych projektov a stavieb. Bezprostredne po získaní titulu bakalára, alebo po následnom absolvovaní odbornej praxe je pripravený pokračovať v štúdiu inžinierskeho stupňa EI.


Krajinárstvo a krajinné plánovanie - inžiniersky stupeň

Absolvent získa odborné vzdelanie z oblasti environmentálnych stavieb, environmentálneho inžinierstva vnútorného a vonkajšieho prostredia, odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva krajiny a urbanizovaných území, dopravného manažmentu a životnosti stavieb doplnené o prierezové vedomosti z environmentálnych disciplín, geoinformatiky, projektového a personálneho manažmentu, riadenia investičných projektov, programovania a automatizácie inžinierskych prác, environmentálneho, správneho a obchodného práva. Uplatní sa ako samostatný a riadiaci pracovník na odboroch životného prostredia štátnej správy, v orgánoch miestnej samosprávy, v orgánoch ochrany krajiny a prírody, v organizáciách správy, prevádzky a riadenia vodného hospodárstva, v organizáciách správy a prevádzky inžinierskych sietí, v organizáciách zneškodňovania, úpravy a recyklácie komunálnych, poľnohospodárskych a priemyselných odpadov, v environmentálnom manažmente výrobných podnikov, v organizáciách tretieho sektora s environmentálnym zameraním, ako posudzovateľ vplyvu stavieb na životné prostredie, ako projektant v krajinnom inžinierstve, v návrhu prevádzok a technológií environmentálnych stavieb a ako manažér a investor environmentálnych projektov a stavieb.