Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Predmety katedry


Bakalárske štúdium, 1. stupeň VŠ

Program Stavby na tvorbu a ochranu prostredia

>> Hydrológia
>> Krajinné inžinierstvo
>> Odborná prax
>> Exkurzia 1, 2
>> Krajinná architektúra
>> Vidiecka krajina
>> Krajinná ekológia
>> Projekt 1- Trvalo udrž. využ. krajiny

Program Vodné stavby a vodné hospodárstvo

>> Hydrológia
>> Krajinná ekológia
>> Úpravy tokov
>> Stavby vodného hospodárstva krajiny
>> Ateliérová tvorba - vodné hospodárstvo krajiny

Program Krajinárstvo a krajinné plánovanie

>> Hydrológia
>> Počítačová podpora projektovania
>> Ateliérový projekt 1, 2 a 3
>> Pozemnkové úpravy v kajinnom plánovaní
>> Hydropedológia
>> Revitalizácia vodných tokov
>> Krajinno ekologické plánovanie
>> Úpravy tokov
>> Trvalo udržateľné využávanie krajiny

Inžinierske štúdium, 2.stupeň VŠ

Vodné stavby a vodné hospodárstvo (VSVH)

>> Integrovaný manažment povodia
>> Vodné hospodárstvo
>> Výučba v teréne (GTE, VHK, HTE, ZEI)
>> CAD systémy vo vodnom hospodárstve
>> Komplexný projekt krajinno-inžinierskych stavieb
>> GIS vo vodnom hospodárstve
>> Projektová tvorba - vodné hospodárstvo krajiny
>> Odhad a manažment povodňového rizika
>> Poldre a malé vodné nádrže
>> Revitalizácia tokov a mokradí
>> Výčba v teréne

Stavby na ochranu územia (SNOU)

>> Vodné hospodárstvo
>> Výučba v teréne (HTE VHK ZEI GTE DOS)
>> Využitie CAD a GIS pri tvorbe a ochrane krajiny
>> Protipovodňová a protierózna ochrana

Krajinárstvo a krajinné plánovanie (KKP)

>> Pedológia a oceňovanie pozemkov
>> Ateliérový projekt I, II a III
>> Biotechnika krajinnej zelene
>>  Historiské krajinné štruktúry
>> Erózne a transportné procesy v krajine
>> Revitalizácie tokov a mokradí
>> Spracovanie  údajov v enviromentálnom inžiniestve
>> Úvod do legislatívy v KKP
>> Výučba vteréne
>> 3-D zobrazovanie
>> Informačné technológie v krajinnom inžinierstve a hydroinformatika
>> Rekultivačné zásahy v krajine
>> Vodné hospodárstvo
>> Exkurzia
>> Krajinné plánovanie a manažment
>> Mimosídelné areály
>> Morfologické  a hydraulické aspekty povodia
>> CAD systémy v environmentálnom inžinierstve
>> Odhad a manažment povodňového rizika
>> Úpravy vodného režimu v krajine
>> Obnova historickej zelene